دستورالعمل سم پاشي اماكن

دستورالعمل سم پاشي اماكن

1- در روزهایی که باد شدید می وزد نباید باغ و مزرعه را سم پاشی کرد .
2- مطمئن شوید در محل سم پاشی مواد غذایی و آب وجود نداشته باشد.
3- همیشه احتمال بدهید که ممکن است در حین عملیات سم پاشی کسی مسموم شود. بنابر این آمادگی لازم و وسایل ضروری فراهم کنید.
4- مطمئن شوید افراد دیگری به غیر از خودتان در محل سم پاشی حضور نداشته باشند.
5- قبل از تماس با سم و وسایل سم پاشی از دستکش پلاستیکی، لباس پلاستیکی که تمام بدن را بپوشاند، چکمهی لاستیکی، عینک دوربسته با شیشه ساده، کلاه مناسبی که موها را بپوشاند و از ماسک فیلتر دار و یا پارچه تمیز مرطوب جلوی دهان استفاده کنید .
6- نوشته روی ظرف را مطالعه کنید و مطابق دستور، مقدار توصیه شده را استفاده کنید.
7- برای آماده سازی سم از تماس مستقیم دست برای مخلوط کردن آن خودداری کنید و از وسیله ای مانند چوب برای این کار استفاده کنید.
8- در هنگام سم پاشی پشت به باد بایستید.
9- در هنگام سم پاشی از خوردن و آشامیدن و حتی سیگار کشیدن خودداری کنید.
10-پس از تمام شدن کار سم پاشی مقادیر اضافی سم را به ظرف مخصوص خودش برگردانید و درب آن را محکم کنید.
11- ظرف خالی شده را جمع آوری و در محل مناسبی دفع کنید .
12- دستگاه سم پاشی را بشویید و آب آن را در محل بریزید.
13- ظرف سم را دوباره در محل مربوطه نگهداری کنید .
14- پس از تمام شدن کلیه کارها، لباس کار را از بدن خارج کنید و آنها را در محل مناسبی بشویید و سپس در محل مناسبی نگهداری کنید .
15- اجازه ندهید حداقل 3 تا 4 ساعت پس از سم پاشی کسی به محل سم پاشی وارد شود .
16- اگر در موقع سم پاشی به هر شکلی سم روی پوست بدن ریخت فورا آن محل را با آب و صابون بشویید.
17- سم ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻓﺮد ﺳﻢ ﭘﺎش، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻴﻢ و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ ﻳﺎ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
18- اﻓﺮاد داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان نباید در ﻣﺤﻞ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺣﻀﻮر داشته ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﺟﻮد اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺗﻴﻢ ﭘﺎشی نیز ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
19- ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن، ﺧﻮردن، آﺷﺎﻣﻴﺪن، ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن و اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻏﻴﺮ از ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
20- ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد، ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب، دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
21- ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ و در ﺣﺪ ﻻزم ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺧﺬ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
22- اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮدي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻮاد شیمیایی با تایید مسول فنی و کارفرما تعیین می شود.
23- محل هاي ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و داراي ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
24- ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﺪ.

EnglishIran