سايپر مترين

نام ماده شيميايي : سایپرمترین Cypermethrin

مشخصات

سایپرمترین حشره کشي است از گروه پایرتروئیدها با اثر تماسي و گوارشي که روي بسیاري از حشرات مؤثر است. در بدن با باز نگهداشتن کانالسدیم در سلولهاي عصبي حشرات  سبب مرگ آنها مي شود. سایپر مترین براي دشمنان طبیعي آفات خطرناک است

احتیاطات

هنگام سمپاشي از خوردن و آشامیدن یا سیگار کشیدن خود داري کنید. از تماس سم با پوست و چشم و یا تنفس ذرات سم جلوگیري کنید. حتماً از لباسهاي محافظ مانند دستكش، چكمه، روپوش، عینك و ماسك استفاده کنید. هرگز در جهت مخالف باد سمپاشي نكنید. پس از سمپاشي ظروف و وسایل سمپاشي را شسته، دست و صورت خود را با آب و صابون تمیز نموده و لباسها را تعویض نمائید

ملاحظات زیست محیطی

از مصرف مجدد ظروف آفتكش جداً خودداري شود. ظروف و بسته هاي خالي باید در محلي دور ازمنابع آبي نگهداري و مطابق با ضوابط ملي مربوطه نسبت به دفع زیست محیطي ظروف و بسته هاي خالي اقدام گردد. دام و طیوررا قبل از سمپاشي از محل دور نمایید. از چراي دام در نواحي تازه سمپاشي شده تا زماني که آثار زیانبار سم زایل شده باشد خودداري شود. از شستشوي وسایل سمپاشي و اشیاء آلوده به سم در نزدیك منابع آبي اجتناب گردد. از آلوده ساختن منابع آبي جاري و راکد به سم ویا محلول آفتكش و آب باقیمانده از شستشوي سم اکیداً خودداري نمایید.

کمک های اولیه

علائم مسمومیت:   علامت خاصي مشخص نشده است. پادزهر اختصاصي ندارد. درمان از روي علائم بالیني صورت مي گیرد. فرد مسموم به سرعت به مراکز درماني نزد پزشك منتقل گردد. هنگام مراجعه به مراکز درماني برچسب سم را همراه داشته باشید.
تنفس :   مصدوم را به هواي آزاد منتقل کنید و در صورت قطع تنفس ، تنفس مصنوعي به بیمار داده شود .
تماس چشمی :   چشمها را باز نگه داشته و 01 تا 01 دقیقه با آب تمیز بشوئید.
تماس پوستی :   لباسهاي آلوده را خارج و قسمتهاي آلوده بدن شسته شود.
بلع :   بیمار را اگر بیهوش نیست وادار به استفراغ نموده، معده را شستشو دهید

انبار داری

سایپرمترین را در ظرف اصلي و با برچسب سالم و درب بسته در انبار زیر 01 درجه سانتیگراد، دور از تابش مستقیم آفتاب و در محل قفل شده نگهداري شود.

وسایل حفاظت فردی

حفاظت تنفسی :   براي غلظت هاي متوسط استفاده ماسك تنفسي و براي غلظتهاي بالا استفاده از رسپيراتور تصفيه كننده قوي هوا
حفاظت چشمان و صورت :   عينك و شيلد صورت
حفاظت پوست :   دستكش مناسب ، چكمه ، لباس كار مناسب

EnglishIran