اقدامات لازم بعد از سم پاشی ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران

– ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ آﻓﺖ ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزه و ﺑﻪ اﺛﺮات ﺣﺬف آن از ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد . ممکن اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد، ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي از آﻓﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب روش و ﺳﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺻﻮرتﮔﻴﺮد.
– ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﻳﺪه ﺷﺪن ﺑﻘﺎﻳﺎي آﻓﺎت ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺪامﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺴﺖ.
– ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻢﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﻴﻂ رﻫﺎ ﻧﮕﺮدد و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﻇﺮوف ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﻄﻮر اﻳﻤﻦ دﻓﻊ گردد.
– -ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺤﻴﻂ را درك ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

EnglishIran