ﻛﻤﻚ های اولیه در هنگام بروز ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ

– ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﻞ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
– ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻢ مانند ﻟﺒﺎس ﻫﺎ، دﺳﺘﻜﺶ، ﻋﻴﻨﻚ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻓﺮد آﺳﻴﺐ دﻳﺪه دور ﺷﺪه و ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮاي آزاد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
– ﺳﻄﻮح آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﺼﺪوم ﺑﺎ ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد
– ﺧﻮراﻧﺪن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده اي ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺼﺪوم از ﻗﺒﻴﻞ شیر و آﺑﻤﻴﻮه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ با اﻃﻼع ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺒﺨﺸﻴﺪه و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ آﺳﻴﺐ ﻣﺼﺪوم ﮔﺮدد.
– ﭘﺎدزﻫﺮ ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺎﺷ ﺳﻢ ﻣﻲ ﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ/ﺗﺎﺑﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و درﻣﺎﻧﮕﺎه در ﺟﺮﻳﺎن زﻣﺎن و ﺳﻢ ﻣﻜﺎن . ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
– ﻓﺮد ﻣﺴﻤﻮم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ارﺟﺎع ﺷﺪه و ﻛﺎدر درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺰﺷﻚ درﻣﺎﻧﮕﺎه در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻮع ﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ، دوز آن و ﻧﻮع ﭘﺎدزﻫﺮ آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

EnglishIran