موش کش برودیفیکام   نام ماده : برودیفیکام برگه اطلاعات ایمنی مواد MAD co نام ماده شيميايي : فاکورات مینی واکس دوره كارنس : فرمول شيميايي : ۰/۴ mg/kg (LD50) نام تجاري : FACORAT ( BRODIFACOUM) mini wax block 0/05 % شکل سم: معمولی و سوراخ دار مشخصات ۱۰ گرم دناتونیوم و بنزوات می باشد. جزء مواد ضد / ۱۰…

لیست سموم۹۶   شماره:۱۶۹۶۱ /د ۳۰۰ تاریخ:۱۳۹۶/۱۰/۰۳ پیوست :دارد معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی … موضوع: لیست سموم بهداشتی مجاز و ممنوع مورد مصرف در اماکن عمومی و خانگی با سلام و احترام ۹۶ اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي /۱۰/ ۶۷۵ /د مورخ ۲ / به پیوست نامه شماره ۹۷۰۶۶ خوراکی،آشامیدنی، آرایشی،…

ممنوعیت سم ایکون   شماره :۳۰۶/۱۵۱۳ تاریخ :۱۳۹۸/۰۵/۱۲ پیوست :ندارد   معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی … موضوع: عطف به جمع آوري حشره کشهاي غیرمجاز توزیع شده در سطح عرضه با سلام و احترام ۹۸ مدیر کل محترم امور /۵/ ۶۷۵ مورخ ۵ / عطف به نامه شماره ۳۷۶۳۷ مواد غذایی و آشامیدنی سازمان…

دفع ضایعات سموم دفع ضایعات سموم  . ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي ﻇﺮوف ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻢ و ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان به شماره ﺳﻨد NIOC-HSE-EN-GU-006-00 اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻟﺒﺎس ها و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺪاﻣﺎت و اﻟﺰاﻣﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ…

تجهیزات حفاظت فردی در عملیات سم پاشی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ سالم و بی ﻋﻴﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠه با ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﻤﻮم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ مﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع ﺳﻢ و داراي ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء . اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ  اﻳﻦ…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید