ﻛﻤﻚ های اولیه در هنگام بروز ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ

ﻛﻤﻚ های اولیه در هنگام بروز ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ

-ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﻞ ﺧﺎرج ﺷﻮد.

-ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻢ مانند ﻟﺒﺎس ﻫﺎ، دﺳﺘﻜﺶ، ﻋﻴﻨﻚ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻓﺮد آﺳﻴﺐ دﻳﺪه دور ﺷﺪه.

– ﺳﻄﻮح آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﺼﺪوم ﺑﺎ ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

-ﺧﻮراﻧﺪن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده اي ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺼﺪوم از ﻗﺒﻴﻞ شیر و آﺑﻤﻴﻮه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ با اﻃﻼع ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺒﺨﺸﻴﺪه و ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ آﺳﻴﺐ ﻣﺼﺪوم ﮔﺮدد.

-ﭘﺎدزﻫﺮ ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ/ﺗﺎﺑﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

درﻣﺎﻧﮕﺎه در ﺟﺮﻳﺎن زﻣﺎن و ﺳﻢ ﻣﻜﺎن . ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻤﻚ های اولیه در هنگام بروز ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ

-ﻓﺮد ﻣﺴﻤﻮم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ارﺟﺎع ﺷﺪه برود.

و ﻛﺎدر درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺰﺷﻚ درﻣﺎﻧﮕﺎه در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻮع ﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ، دوز آن و ﻧﻮع ﭘﺎدزﻫﺮ آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید