ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ

ضوابط ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ  ۱-راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﻤﻞ ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را دﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ

۲-ﻋﻤﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﻢ از ﻳﻚ ﻇﺮف ﺑﻪ ﻇﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان آﻣﻮزش دﻳﺪه و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاوش ﺳﻢ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﮔﺮدد.

۳- اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻢ از ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻳﺎ تلمبه  با رعایت اصول ایمنی اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

۴- ﺣﻤﻞ ﻇﺮوف ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻢ در داﺧﻞ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

۵-  ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻇﺮوف و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

۶ -ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ ﺳﻤﻮم، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ممنوع می ﺑﺎﺷﺪ. (ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ)

۷- ﺳﻤﻮم را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻇﺮوف ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﺮي آب ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ریخته ﻧﮕﻬﺪاري و یا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮد.

۸-  ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در اﻧﺒﺎر وﻳﮋه ﺳﻢ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﻄﺎر دﻫﻨﺪه اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ.

۹-  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آن را در ﻗﻔﺴﻪ ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻮﺑﻲ و ﻳﺎ ﻓﻠﺰي ﻗﻔﻞ دار در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮارداد، ﻗﻔﺴﻪ ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺒﺎر ﺳﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ روي آن و ﻳﺎ روي درب ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ و رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻻزم ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

۱۰-اﻧﺒﺎر ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﻢ و ﻣﻘﺪارآن و شرایط نگهداري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۱-اﻧﺒﺎر ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﺴﻘﻒ و از ﺟﻨﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم و خشک و ﺧﻨﻚ، دور از دﺳﺘﺮس اﻃﻔﺎل، ﺣﻴﻮاﻧﺎت  اﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و . ﺟﺪا از ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﺪ.

۱۲-انبار سموم باید از مصالح غیر قابل اشتعال ساخته شده باشد.

۱۳ . ﻛﻒ اﻧﺒﺎر ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﻜﻢ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و ﻏﻴﺮ آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎﺷﺪ

۱۴-ﻛﻒ اﻧﺒﺎر ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ به ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺧﺮوج ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺎﺷﺪ.

۱۵-ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎزﻫﺎ و ﺑﺨﺎرات حاﺻﻞ از ﺳﻤﻮم اﻧﺒﺎر ﺷﺪه و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻣﻮاد، اﻧﺒﺎر ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۶-  در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻳﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

۱۷-اﻧﺒﺎر ﺳﻤﻮم باید ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده ﺗﺎ از ورود ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮاد ﺑﻪ آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد

۱۸-ﻛﻠﻴﻪ ﻇﺮوف ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻟﺖ ﻓﻠﺰي اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ. (ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ )

۱۹-ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻤﻮم ﻣﺎﻳﻊ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه در ﻛﻒ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺧﺎك اره اﺳﺘﻔﺎده ﮔردد.

۲۰-ﺳﻤﻮم رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺣﺎﺻﻞ از رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش ﺳﻤﻮم و ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎك اره، ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻇﺮوف درب دار  دﻓﻊ و  ﺷﻮﻧﺪ.

۲۱-ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻤﻮم در اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، درﺟﻪ ﺳﻤﻴﺖ، درﺟﻪ اﺷﺘﻌﺎل، ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺎرﻳ اﻧﻘﻀﺎء و ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

۲۲-ﻃﺒﻘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻮاد در اﻧﺒﺎر ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ گونه ای باشد که ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲۳-در ﻛﻠﻴﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد سیستم ﻫﺎي اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﭙﺴﻮلﻫﺎي اﻃفاء ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﻮاد اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ و در محل های مناسب نصب گردند.

۲۴-ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻬﻮﻳﻪ، رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻴﺰ ﻇﺮوف و ﺑﻨﺪي ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﮔﻲ، ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ، ﺳﻮراخ ﺷﺪﮔﻲ و ﻧﺸﺖ و ﺗﺮاوش در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺳﻤﻮم اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

۲۵- ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺮق در اﻧﺒﺎر ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻛﺎر و ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ و روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﻛﺶ از ﻧﻮع ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۶-ﻻﻣﭗ روﺷﻨﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺣﺒﺎب و ﺣﻔﺎظ مناسب ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻤﻮم ﺗﺎ چراغ ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮاز ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

۲۷-در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آ

۲۸-ﻓﺎﺻﻠﻪ ردیف ها وارﺗﻔﺎع بسته ﺑﻨﺪي در اﻧﺒﺎر ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور اﻓﺮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺳﺮاﻳﺖ ﺣﺮﻳﻖ به ردیف های ﺑﻌﺪي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﻳﺰش آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

۲۹-اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت و اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎز در اﻧﺒﺎر ﺳﻢ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

۳۰-درﻫﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري اﻧﺒﺎر ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮون ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ

ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ

 

ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ دکتر سم پاش

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید