ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ سموم

۱-راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﻤﻞ ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را دﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ

۲-ﻋﻤﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﻢ از ﻳﻚ ﻇﺮف ﺑﻪ ﻇﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان آﻣﻮزش دﻳﺪه

و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاوش ﺳﻢ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﮔﺮدد.

۳- اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻢ از ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻳﺎ تلمبه با رعایت اصول ایمنی اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

۴- ﺣﻤﻞ ﻇﺮوف ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻢ در داﺧﻞ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

۵- ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻇﺮوف و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ و ﺳﻨﮕﻴﻦ

ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

۶ -ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ ﺳﻤﻮم، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ممنوع می ﺑﺎﺷﺪ.

۷- ﺳﻤﻮم را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻇﺮوف ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﺮي آب ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ریخته ﻧﮕﻬﺪاري و یا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮد.

۸- ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در اﻧﺒﺎر وﻳﮋه ﺳﻢ

ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﻄﺎر دﻫﻨﺪه اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ.

۱۰-اﻧﺒﺎر ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﻢ و ﻣﻘﺪارآن و شرایط نگهداري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۱-انبار سموم باید از مصالح غیر قابل اشتعال ساخته شده باشد.

۱۲ . ﻛﻒ اﻧﺒﺎر ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﻜﻢ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و ﻏﻴﺮ آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎﺷﺪ

۱۳-ﻛﻒ اﻧﺒﺎر ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ به ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺧﺮوج ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺎﺷﺪ.

۱۴-ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎزﻫﺎ و ﺑﺨﺎرات حاﺻﻞ از ﺳﻤﻮم اﻧﺒﺎر ﺷﺪه و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻣﻮاد،

اﻧﺒﺎر ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۵-ﻛﻠﻴﻪ ﻇﺮوف ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻟﺖ ﻓﻠﺰي اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ.

 

 

 

 

اینستاگرام ما

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید