سایپرمترین

توسط: | برچسب ها: | دیدگاه ها: 0 | ژانویه 22nd, 2020

 

سایپرمترین

نام ماده : سایپرمترین

برگه اطلاعات ایمنی مواد

ماده شيميايي : سایپرمترین

MAD co

قابليت اشتعال : داردندارد—

Cypermethrin

فرمول شيميايي :——

حالت ماده :——

مشخصات

سایپرمترین حشره کشي است از گروه پایرتروئیدها با اثر تماسي و گوارشي که روي بسیاري از حشرات مؤثر است. در بدن با باز نگهداشتن کانال

سدیم در سلولهاي عصبي حشرات سبب مرگ آنها مي شود. سایپر مترین براي دشمنان طبیعي آفات خطرناک است

احتياطات

هنگام سمپاشي از خوردن و آشامیدن یا سیگار کشیدن خود داري کنید. از تماس سم با پوست و چشم و یا تنفس ذرات سم جلوگیري کنید.

حتماً از لباسهاي محافظ مانند دستكش، چكمه، روپوش، عینك و ماسك استفاده کنید. هرگز در جهت مخالف باد سمپاشي نكنید. پس از

سمپاشي ظروف و وسایل سمپاشي را شسته، دست و صورت خود را با آب و صابون تمیز نموده و لباسها را تعویض نمائید.

ملاحظات زيست محيطي

از مصرف مجدد ظروف آفتكش جداً خودداري شود. ظروف و بسته هاي خالي باید در محلي دور ازمنابع آبي نگهداري و مطابق با ضوابط ملي

مربوطه نسبت به دفع زیست محیطي ظروف و بسته هاي خالي اقدام گردد. دام و طیوررا قبل از سمپاشي از محل دور نمایید. از چراي دام در

نواحي تازه سمپاشي شده تا زماني که آثار زیانبار سم زایل شده باشد خودداري شود. از شستشوي وسایل سمپاشي و اشیاء آلوده به سم در

نزدیك منابع آبي اجتناب گردد. از آلوده ساختن منابع آبي جاري و راکد به سم ویا محلول آفتكش و آب باقیمانده از شستشوي سم اکیداً

خودداري نمایید.

کمک های اوليه

علائم مسمومیت: علامت خاصي مشخص نشده است. پادزهر اختصاصي ندارد. درمان از روي علائم بالیني صورت مي گیرد. فرد مسموم

به سرعت به مراکز درماني نزد پزشك منتقل گردد. هنگام مراجعه به مراکز درماني برچسب سم را همراه داشته باشید.

تنفس : مصدوم را به هواي آزاد منتقل کنید و در صورت قطع تنفس ، تنفس مصنوعي به بیمار داده شود .

تماس چشمی : چشمها را باز نگه داشته و 01 تا 01 دقیقه با آب تمیز بشوئید.

تماس پوستی : لباسهاي آلوده را خارج و قسمتهاي آلوده بدن شسته شود.

بلع : بیمار را اگر بیهوش نیست وادار به استفراغ نموده، معده را شستشو دهید.

انبارداری

سایپرمترین را در ظرف اصلي و با برچسب سالم و درب بسته در انبار زیر 01 درجه سانتیگراد، دور از تابش مستقیم آفتاب و در محل قفل شده

نگهداري شود.

وسايل حفاظت فردی

حفاظت تنفسی : براي غلظت هاي متوسط استفاده ماسك تنفسي و براي غلظتهاي بالا استفاده از رسپیراتور تصفیه کننده قوي هوا

حفاظت چشمان و صورت : عینك و شیلد صورت

حفاظت پوست : دستكش مناسب ، چكمه ، لباس کار مناسب

ارسال پاسخ

EnglishIran