دستورالعمل ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ مبارزه با ناقلین

دستورالعمل ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ

-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲ گردد .

اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﺑﻌﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺎم ﺑﻮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﻮهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد.

دستورالعمل ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ

– جهت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ دارد.

– ﺑﺴﺘﻦ راهﻫﺎي ورود ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ دارد.

ﻣﺴﺪود ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﺳﻮراخﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن و ﺧﺮده ﺷﻴﺸﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ باشد.

ﺟﻬﺖ اﻧﺴﺪاد ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان از ﻓﻮمﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

– اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ روي ﭘﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ، موثر است.

– اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻞﻫﺎي درﺑﺪار ﺑﺮاي دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ.

– ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻇﺮوف ﺳﺮﭘﻮﺷﺪار

دستورالعمل ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ:

. ﺑﻬﺴﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن روزﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﻮﺟﻮد در درﻫﺎ، دﻳﻮار، ﺳﻘﻒ و ﻛﻒ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ و آراﻳﺸﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺼﻞ دوم.

. اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮذي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮري.

. اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻔﻨﺞ در زﻳﺮ درب و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮري در ﻣﺪﺧﻞ ﻓﺎﺿﻼب.

. ﺟﻤﻊ آوري ﻇﺮوف ﻛﻬﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ از اﻃﺮاف اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﺸﺮات.

. ﺑﺎزرﺳﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻪ از ﺑﻴﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ آن آورده ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﻛﻴﺴﻪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺞ و سیب زﻣﻴﻨﻲ.

. ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دﻳﻮارﻫﺎ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ درﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﺑﺎ ورﻗﻪﻫﺎي ﻓﻠﺰي تا ارﺗﻔﺎع ۳۰ سانتی ﻣﺘﺮي.

. ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و دﻓﺎﺗﺮ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ

. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮو غذا در ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﻳﻊ در داﺧﻞ اﺗﺎقﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و اداري ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن.

. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ از ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻤﻊ آوري و دفع شوند.

. در ﻣﺤﻞ اﺳﻜﺎن ورود ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﻳﻞ دﺳﺖ دوم اﻋﻢ از اﻟﺒﺴﻪ، وﺳﺎﻳﻞ ﺧﻮاب ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب، ﻣﻠﺤﻔﻪ ممنوع است.

 

 

اینستاگرام ما

دستورالعمل ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید