دستورالعمل سم پاشی

دستورالعمل سم پاشی  ۱- در روزهایی که باد شدید می وزد نباید باغ و مزرعه را سم پاشی کرد .

۲- مطمئن شوید در محل سم پاشی مواد غذایی و آب وجود نداشته باشد.

۳- همیشه احتمال بدهید که ممکن است در حین عملیات سم پاشی کسی مسموم شود.

بنابر این آمادگی لازم و وسایل ضروری فراهم کنید.

۴- مطمئن شوید افراد دیگری به غیر از خودتان در محل سم پاشی حضور نداشته باشند.

۵- قبل از تماس با سم و وسایل سم پاشی از دستکش پلاستیکی، لباس پلاستیکی که تمام بدن را بپوشاند، چکمهی لاستیکی، عینک دوربسته با شیشه ساده، کلاه مناسبی که موها را بپوشاند و از ماسک فیلتر دار و یا پارچه تمیز مرطوب جلوی دهان استفاده کنید .

۶- نوشته روی ظرف را مطالعه کنید و مطابق دستور، مقدار توصیه شده را استفاده کنید.

۷- برای آماده سازی سم از تماس مستقیم دست برای مخلوط کردن آن خودداری کنید و از وسیله ای مانند چوب برای این کار استفاده کنید.

۸- در هنگام سم پاشی پشت به باد بایستید.

۹- در هنگام سم پاشی از خوردن و آشامیدن و حتی سیگار کشیدن خودداری کنید.

۱۰-پس از تمام شدن کار سم پاشی مقادیر اضافی سم را به ظرف مخصوص خودش برگردانید و درب آن را محکم کنید.

۱۱-ظرف خالی شده را جمع آوری و در محل مناسبی دفع کنید .

۱۲-دستگاه سم پاشی را بشویید و آب آن را در محل بریزید.

۱۳-ظرف سم را دوباره در محل مربوطه نگهداری کنید .

۱۴-پس از تمام شدن کلیه کارها، لباس کار را از بدن خارج کنید و آنها را در محل مناسبی بشویید و سپس در محل مناسبی نگهداری کنید .

۱۵-اجازه ندهید حداقل ۳ تا ۴ ساعت پس از سم پاشی کسی به محل سم پاشی وارد شود .

۱۶-اگر در موقع سم پاشی به هر شکلی سم روی پوست بدن ریخت فورا آن محل را با آب و صابون بشویید.

۱۷- سم ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻓﺮد ﺳﻢ ﭘﺎش، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻴﻢ و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ ﻳﺎ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

۱۸- اﻓﺮاد داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان نباید در ﻣﺤﻞ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺣﻀﻮر داشته ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﺟﻮد اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺗﻴﻢ ﭘﺎشی نیز ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۹- ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن، ﺧﻮردن، آﺷﺎﻣﻴﺪن، ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن و اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻏﻴﺮ از ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

۲۰- ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد، ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب، دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

۲۱- ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ و در ﺣﺪ ﻻزم ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮد .

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺧﺬ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲۲- اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮدي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ .

ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻮاد شیمیایی با تایید مسول فنی و کارفرما تعیین می شود.

۲۳-محل هاي ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و داراي ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

۲۴- ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

دستورالعمل سم پاشی

دستورالعمل سم پاشی

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید