دستورالعمل اقدامات بعد از طعمه گذاری ویژه اپراتور سم پاشی و کارفرمایان

دستورالعمل اقدامات بعد از طعمه گذاری ویژه اپراتور سم پاشی و کارفرمایان

– اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲ گردد.

ﭘﻴﺶ از ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي روش از ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﺑﻌﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺎم ﺑﻮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﻮهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﺴﺪود ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﺳﻮراخﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن و ﺧﺮده ﺷﻴﺸﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ.

 ﻗﺮار دادن ﻛﺎﻏﺬ، ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و… ﺟﻬﺖ اﻧﺴﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
– ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎقﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻞ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﺪود ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ اﻧﺴﺪاد ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان از ﻓﻮمﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
– اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ روي ﭘﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎﺛﻴﺮي در رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ روشﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺸﺮات و ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
– رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻛﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ .
– رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
– ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻇﺮوف ﺳﺮﭘﻮﺷﺪار
– ﺑﻬﺴﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن روزﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﻮﺟﻮد در درﻫﺎ، دﻳﻮار، ﺳﻘﻒ و ﻛﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ
– اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮذي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.

ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮري ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻔﻨﺞ در زﻳﺮ درب و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮري در ﻣﺪﺧﻞ ﻓﺎﺿﻼب.

. ﺟﻤﻊ آوري ﻇﺮوف ﻛﻬﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ از اﻃﺮاف اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﺸﺮات
– ﺑﺎزرﺳﻲ وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازﻣﻲ ﻛﻪ از ﺑﻴﺮون از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ آن آورده ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﻛﻴﺴﻪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺞ و سیب زﻣﻴﻨﻲ.
– ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دﻳﻮارﻫﺎ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ درﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﺑﺎ ورﻗﻪﻫﺎي ﻓﻠﺰي تا ارﺗﻔﺎع ۳۰ سانتی ﻣﺘﺮي
– ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و دﻓﺎﺗﺮ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ
– ﺳﺮو ﻏﺬا در رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮو آن در ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﻳﻊ در داﺧﻞ اﺗﺎقﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و اداري ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن.

اینستاگرام ما

دستورالعمل اقدامات بعد از طعمه گذاری ویژه اپراتور سم پاشی و کارفرمایان

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید