تجهیزات حفاظت فردی در عملیات سمپاشی

تجهیزات حفاظت فردی در عملیات سمپاشی

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ سالم و بی ﻋﻴﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠه با ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎس . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.
– ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﻤﻮم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ مﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع ﺳﻢ و داراي ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء . اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻴﻨﻲ و دﻫﺎن از ذراﺗﻲ ﻛﻪ از ﺳﻢ ﭘﺎش ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، می ﺑﺎﺷﺪ.
– ﺟﺬب ﺳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ، ﺗﻨﻔﺴﻲ دﺳﺘﮕﺎه و ﮔﻮارﺷﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق . اﻓﺘﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
– از ﻛﻼه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ و ﺷﻴﻠﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد شیمیایی برای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮ، ﺻﻮرت و ﮔﺮدن از ﭘﺎﺷﺶ ﻗﻄﺮات ﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
– عینک اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ (ﮔﺎﮔﻞ)ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ شیلد ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻮرت( برای حفاظت ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و ﺻﻮرت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻤﻮم)
– ﻟﺒﺎس ﻛﺎر ﺑﺎ آستین های ﺑﻠﻨﺪ (ﻟﺒﺎس ﻛﺎر ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن ﺗﺎ روي کمه ها را می پوشاند).
– ﺑه منظوﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از باقی ماندن مواد سمی در ﭼﻴﻦ و ﻟﺒﻪ لباس ﻫﺎي ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻟﺒﺎس های کار ﺟﻴﺐ دار یا ﻟﺒﻪ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
– دﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎي لاستیکی (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﺳﺘﻬﺎ از ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺘﻲ سموم)
– چکمه

EnglishIran