اقدامات لازم پس از سم پاشی

  • ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ آﻓﺖ ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزه و ﺑﻪ اﺛﺮات ﺣﺬف آن از ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد .

  • ممکن اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد، ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي از آﻓﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﻮد .

  • اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب روش و ﺳﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺻﻮرتﮔﻴﺮد.

  • ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﻳﺪه ﺷﺪن ﺑﻘﺎﻳﺎي آﻓﺎت ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺪامﻛﻨﻨﺪ.

  • اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺴﺖ.

  • ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻢﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﻴﻂ رﻫﺎ ﻧﮕﺮدد و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﻇﺮوف ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﻄﻮر اﻳﻤﻦ دﻓﻊ گردد.

  • ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺤﻴﻂ را درك ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

اقدامات لازم پس از سم پاشی

اقدامات لازم پس از سم پاشی

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید