اقدامات لازم قبل از طعمه گذاری

 • اقدامات لازم قبل از طعمه گذاری :

 • گونه ﺟﻮﻧﺪه در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻓﺮاد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

 • اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .

 • ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻮﻧﺪهﮔﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي وﻳﮋهاي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪه ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻮﻓﻖ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد.

 • اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﮔﺬاري ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮدن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﻧﺪه ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 • ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻠﻮﻧﻲﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ.

 • شناﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﻛﻠﻮﻧﻲﻫﺎ و ﻻﻧﻪﻫﺎي ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻀﻮﻻت، ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر ﺟﻮﻳﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ، وﺟﻮد ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﻴﻢ ﺧﻮرده ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﻧﺪه، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﭼﺮﺑﻲﻫﺎي ﺑﺪن ﺟﻮﻧﺪه ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح و … از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﺻﺤﻴﺢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 • در موارد محدود می توان ﮔﺮدﭘﺎﺷﻲ ﮔﭻ در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت دﻳﺪه ﺷﺪن ردﭘﺎي ﺟﻮﻧﺪه، ﻛﻠﻮﻧﻲﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

 • لانه های فعال شناسایی شده باحرف A و منافذ غیر هدف با حرف E مشخص شوند.

 • در ﺻﻮرت ﺷﻚ در ﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻣﻨﻔﺬ، در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، آن ﻣﻨﻔﺬ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻨﻔﺬ دوﺑﺎره ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻻﻧﻪ ﺑﻲﺷﻚ ﻓﻌﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 • وﺟﻮد ﺗﺎر ﻋﻨﻜﺒﻮت ﺑﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻻﻧﻪ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻮﻧﺪه از آن ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 • ﭘﺲ از ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن، ﻻﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻤﺎن و ﺧﺮده ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و روي ﺣﺮوف حک شده در کنار آن علامت X نوشته شود.

 

اقدامات لازم قبل طعمه گذاری

اقدامات لازم قبل طعمه گذاری

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید