اقدامات لازم برای طعمه گذاری

 • با مشاوره کارشناس سم پاشی زمان مناسب برای ورود به ساختمان را مشخص کنید تا دچار مسمومیت ناشی از تماس با سموم نشوید.

 • به این نکته توجه داشته باشید ؛ تا زمانی که سم یا طعمه مسموم داخل محیط بسته باشد می تواند مسمومیت ایجاد کند.

 • حضور خانهای باردار، کودکان، افرادی که دچار بیماری قلبی، عروقی، کلیوی، و افرادی که حساسیت های پوستی دارند در محل سم پاشی ممنوع است.

 • پس از سم پاشی و بازگشت به ساختمان تمامی راه های جریان هوا، در و پنجره ها را باز بگذارید.

 • از تماس دست و بدن کودکان با دیوارهای و سطوح آغشته به سم جلوگیری کنید.

 • پس از انجام مراحل سم پاشی و قبل از استفاده از محیط منزل، باید کف اتاق ها را شست و شو کنید و تمام طعمه های باقی مانده باید جمع آوری و دفع شوند.

 • توجه داشته باشید که، تنها پس از هوادهی می توانید به محل بازگردید.

 • در صورت آغشته شدن مواد غذایی و آب به مواد سمی، از مصرف آن خوددار کنید.

 • با توجه به آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻻﺷﻪﻫﺎي ﻣﻮش و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر اﻛﺘﻮﭘﺎرازﻳﺖﻫﺎي ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻻﺷﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻊ آوري آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

 • ﺟﻤﻊ آوري ﻻﺷﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس دﺳﺖ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻜﺶ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 • دفع لاشه موش ها همراه با زباله های معولی و خانگی ممنوع است.

 • در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻻﺷﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دور از ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ دام و ﻫﺎي اﻫﻠﻲ در ﮔﻮداﻟﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و روي آن آب آﻫﻚ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﻮدال ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﻫﻢ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ اﻃﺮاف ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺧﺎك اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮔﺮدد.

 • روﺑﺎز رﻫﺎ ﻛﺮدن ﻻﺷﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

 • در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻻﺷﻪﻫﺎ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد می ﺷﻮد در ﻣﻜﺎﻧﻲ دور از ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ دامﻫﺎي اﻫﻠﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻌﻲ و ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪن ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﻳﺎ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 • ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻣﺤﻞ دﻓﻦ و ﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻻﺷﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

 • در هنگام ﺣﻀﻮر ﻻﺷﻪﻫﺎ و ﻧﻴﺰ دﻓﻊ ﻫﺎ( دﻓﻦ و ﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن) ﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪن ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮده و از اﻟﺒﺴﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

 • ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻫﺎ ﻛﺮدن ﻻﺷﻪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪ، ﺳﮓ و … ممنوع است.

اقدامات لازم برای طعمه گذاری

اقدامات لازم برای طعمه گذاری

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید