اقدامات لازم بعد از سم پاشی ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران

اقدامات لازم بعد از سم پاشی ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران- ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ آﻓﺖ ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزه و ﺑﻪ اﺛﺮات ﺣﺬف آن از ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد .

ممکن اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد، ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي از آﻓﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﻮد.

– ﺑﺎﻳد ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﻳﺪه ﺷﺪن ﺑﻘﺎﻳﺎي آﻓﺎت ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺪامﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺴﺖ.

– ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻢﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﻴﻂ رﻫﺎ ﻧﮕﺮدد

و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﻇﺮوف ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪهﺧﺪﻣﺎت ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﻄﻮر اﻳﻤﻦ دﻓﻊ گردد.

-ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ داده ﺷﻮد

ﺧﻄﺮ ﺳﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺤﻴﻂ را درك ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

رعایت نکات ایمنی در هنگام سم پاشی :

۱- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب شامل لباس کار یکسره با آستر نخی ،پیش بند از جنس نئو پرن ، دستکش پلاستیکی ساق بلند با آسترپنبه ای ، چکمه پلاستیکی با جورابهای نخی ، کلاه ، عینک و شیلد صورت ، ماسک تنفسی مناسب

۲- خودداری از مصرف هر گونه مواد خوراکی ، آشامیدنی و کشیدن سیگار در طول مدت سمپاشی

۳- دور نگهداشتن افراد بخصوص کودکان از محل سمپاشی و خارج کردن حیوانات و پرندگان از محل سمپاشی
۴- سمپاشی نباید در جهت وزش باد و یا در هنگام بارندگی انجام شود

۵- خودداری از ورود افراد به محیط سمپاشی شده برای مدت ۲۴ ساعت
نکات ایمنی بعد از انجام سم پاشی :
۱- تمیز کردن و شستشوی وسایل سمپاشی در پایان کار روزانه و عدم رها کردن باقی مانده سموم موجود در پمپ سم پاشی در رودخانه هاو یا آبهای راکد و یا جاری

۲- عدم استفاده از ظروف خالی سم به عنوان ظروف نگهداری مواد غذایی یا استفاده برای نگهداری غذای حیوانات
۳- سوزاندن ظروف و پاکتهای خالی سم و دفن کردن قوطی های خالی فلزی سموم در زیر خاک
۴- انجام معاینات دوره ای هر ۶ ماه یکبار برای کارگران سم پاشی
۵- استحمام پس از پایان کار و تعویض کلیه لباسها و شستشوی کلیه وسایل حفاظتی مورد استفاده با آب و صابون

اینستگرام ما

اقدامات لازم بعد از سم پاشی ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید