اقدامات لازم بعد از سم پاشی ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران

اقدامات لازم بعد از سم پاشی ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران

– ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ آﻓﺖ ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزه و ﺑﻪ اﺛﺮات ﺣﺬف آن از ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد .

ممکن اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد، ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي از آﻓﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب روشو ﺳﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺻﻮرتﮔﻴﺮد.

– ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﻳﺪه ﺷﺪن ﺑﻘﺎﻳﺎي آﻓﺎت ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺪامﻛﻨﻨﺪ.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺴﺖ.

– ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻢﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﻴﻂ رﻫﺎ ﻧﮕﺮدد و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﻇﺮوف ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪهﺧﺪﻣﺎت ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﻄﻮر اﻳﻤﻦ دﻓﻊ گردد.

-ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺤﻴﻂ را درك ﻧﻤﻮدهو ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

EnglishIran